O nas

Treningi starševstva Neverjetna leta, ki so sicer široko dostopni staršem in učiteljem po številnih državah po svetu, dokazano zmanjšujejo vedenjske težave otrok, vzpodbujajo njihovo šolsko uspešnost, krepijo njihove socialne veščine, samokontrolo in čustveno izražanje ter dolgoročno vplivajo na duševno zdravje otrok in mladih.

O programih

Programi Neverjetna leta (orig. The Incredible Years®), avtorice Carolyn Webster-Stratton, so serija medsebojno povezanih, na dokazih temelječih, programov za starše, otroke in učitelje, ki imajo med vsemi tovrstnimi programi največ neodvisnih dokazov o njihovi učinkovitosti (Thapar, 2015). Prav tako so se izkazali kot prenosljivi v različna sociokulturna okolja (Gardner in sod., 2016). Že več kot 40 let raziskovanja pomena pozitivnega in podpornega starševstva dokazuje učinkovitost treningov starševstva v zmanjševanju vedenjskih težav otrok in v spodbujanju njihovega čustvenega, socialnega razvoja in učne uspešnosti otrok ne glede na njihove osnovne učne sposobnosti (Cochrane review, 2012).

V Sloveniji izvajamo pet izmed programov Neverjetna leta, ki se med seboj dopolnjujejo, in sicer:

 1. program Neverjetni dojenček za starše od nosečnosti do 1 leta starosti otroka,
 2. program za starše (predšolskih) otrok, starih 3-8 let,
 3. program za starše (šolskih) otrok, starih 8-12 let,
 4. Dino šola – namenjena otrokom z vedenjskimi ali težavami s ponotranjanjem čustev,
 5. program Vodenje razreda za učitelje.

Namen

Treningi starševstva Neverjetna leta, ki so sicer široko dostopni staršem in učiteljem po številnih državah po svetu, dokazano zmanjšujejo vedenjske težave otrok, vzpodbujajo njihovo šolsko uspešnost, krepijo njihove socialne veščine, samokontrolo in čustveno izražanje ter dolgoročno vplivajo na duševno zdravje otrok in mladih.

Programi zgodnjih intervenc zajemajo programe, ki so usmerjeni v podporo čustvenega dozorevanja, sposobnosti čustvene regulacije, podporo razvoja empatije, socialne kompetentnosti, trening dobrih učnih strategij in podporo varnega in spodbudnega družinskega, učnega in vrstniškega okolja otrok. Vse te aktivnosti so namenjene krepitvi odpornosti otroka, večji povezanosti med otrokovimi različnimi okolji, spodbujanju razvoja na področjih, kjer je otrok morda šibkejši in nadaljnji podpori otrokovih močnih področij z namenom krepitve splošnega in duševnega zdravja in preprečevanja nastanka čustvenih in vedenjskih težav ter podpori učne uspešnosti. Posamezne intervence so namenjene staršem, učiteljem in vzgojiteljem, kot tudi otrokom neposredno. Lahko jih razdelimo na programe glede na vrsto otrok, ki so jim namenjeni:

Center za dokazano učinkovite zgodnje intervencije na področju duševnega zdravja otrok

Center za dokazano učinkovite zgodnje intervencije na področju duševnega zdravja otrok (v nadaljevanju Center) nudi podporo posameznim izvajalcem in izvajalskim centrom, zagotavlja izbiro najustreznejših programov in materiale, skrbi za organizacijo izobraževanj izvajalcev v celotni mreži, z evalvacijo preverja kakovost izvajanja, izvaja aktivnosti pri mednarodnem povezovanju ter raziskuje obravnavana področja. Ustanovljen je bil kot koordinacijsko telo z namenom podpore razvoja in izvajanja z dokazi podprtih programov zgodnjih intervenc na področju duševnega zdravja otrok v RS po zgledu podobnih centrov v številnih razvitih državah. Omogoča povezovanje izvajalcev iz resorja zdravstva, šolstva in služb za zaščito otrok, ki so neposredno odgovorni za zdrav razvoj otroka in podporo okolju, v katerem otrok odrašča.

Vizija razvoja

Programi starševstva

Širitev mreže izvajalcev programov starševstva prvotno načrtujemo predvsem v že obstoječih CDZOM-jih, ki delujejo v sklopu zdravstvenih domov, in kjer je vodstvo ustanove naklonjeno izvajanju Neverjetnih let, ter v CSD-jih, kjer MDDSZ načrtuje, da bo z reorganizacijo omogočilo izvajanje teh programov v vsaki od njihovih regij. Načrtujemo, da bo v naslednjih dveh letih število novih izvajalskih centrov 7, v obdobju petih let pa še dodatnih 16 izvajalskih centrov, skupno približno 30 izvajalskih centrov.

Decembra 2021 bo izvedeno novo usposabljanje za voditeljev skupin treningov starševstva. V obdobju 2022-2026 predvidevamo še 3 dodatna usposabljanja, in sicer spomladi 2022, jeseni 2023 in predvidoma eno v letu 2025. Na vsakem usposabljanju bomo usposobili 15 novih izvajalcev starševskih skupin, v obdobju petih let skupno torej 45.

V obdobju 2021-2026 načrtujemo usposabljanje 2-3 novih mentorjev in 5-8 novih intervizorjev.

Program vodenje razreda za učitelje (VRU)

V šolskem letu 2018/19 je bilo usposobljenih 20 učiteljev in svetovalnih delavcev za izvajanje programa Vodenje razreda za učitelje. V šolskem letu 2019/2020 jih je 13 izmed njih začelo izvajati izobraževanja v šestih osnovnih šolah, t.i. strokovnih centrih projekta (OŠ Trnovo, OŠ Kolezija, OŠ Martina Krpana Ljubljana, OŠ Tabor Logatec, OŠ Antona Aškerca Rimske toplice in OŠ Šalek Velenje). Zelo pozitivne izkušnje prvih 90 udeležencev in evalvacija izvedenih delavnic potrjujejo veliko potrebo po tovrstnih programih v slovenskih šolah in vrtcih, njihovo prenosljivost v naš prostor in učinkovitost. V letu 2020/2021 je v izobraževanje vključenih 90 udeležencev iz 20 različnih šol in 5 vrtcev.

Jeseni 2021 načrtujemo novo usposabljanje za izvajalce in širitev mreže za novih 6 izvajalskih centrov. Načrtujemo, da bo v program v naslednjih letih mogoče vključiti od 180-200 udeležencev letno, če bo zagotovljeno financiranje v predlaganem obsegu, saj mnoge od šol kljub velikemu interesu nimajo možnosti napotiti strokovnih delavcev na tovrstno izobraževanje. V naslednjih petih letih načrtujemo vsako leto vključiti 5-8 novih šol in vrtcev. Novo izobraževanje za izvajalce in širitev mreže izvajalskih centrov načrtujemo leta 2024.

Projekti

Program Neverjetna leta se je v Sloveniji začel projektno izvajati leta 2015 s pomočjo finančne podpore Norveškega finančnega mehanizma. Vključene so bile javne institucije s področja sociale, lokalnih skupnosti in zdravstva, ki vidijo program kot pomembno pomoč pri izvajanju svojega poslanstva pomoči staršem otrok s težavnim vedenjem. Uvajanje in širjenje izvajanja programov od leta 2017 finančno podpirata Ministrstvo za zdravje in v manjšem obsegu tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V letu 2019 je program pridobil trajno financiranje in je umeščen med storitve v Centrih za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) v okviru primarnega zdravstva. Nadaljnje izvajanje teh programov predstavlja tudi enega od strateških ciljev Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028. Podporo izvajanju teh programov v Sloveniji je v letu 2018 izrazila Varuhinja človekovih pravic, v začetku leta 2021 pa tudi predsednik države, Borut Pahor.

PROJEKT NFM Neverjetna leta (2015-2016)

Marec 2015 – oktober 2016

Naslov projekta: Treningi starševstva za preprečevanje vedenjskih težav otrok – duševno zdravje vsakemu otroku

Skrajšan naslov: Neverjetna leta – vsakemu otroku

Program: Norveški finančni mehanizem 2009-2014

Predmet razpisa v sklopu A: Pobude s področja javnega zdravja

Podpodročje: Izboljšanje storitev na področju duševnega zdravja

Skupna vrednost projekta: 577.606,38 EUR

Skupna vrednost sofinanciranja: 548.726,06 EUR

Partnerji v projektu:

 • CENTER ZA SOCIALNO DELO AJDOVŠČINA
 • CENTER ZA SOCIALNO DELO RADOVLJICA
 • CENTER ZA SOCIALNO DELO RAVNE NA KOROŠKEM
 • CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA
 • JAVNI ZAVOD MALA ULICA – CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI
 • SLUŽBA ZA OTROŠKO PSIHIATRIJO NA PEDIATRIČNI KLINIKI UKC LJUBLJANA
 • SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE LJUBLJANA
 • ZDRAVSTVENI DOM CELJE
 • SLOVENSKO DRUŠTVO ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV
 • UIT, ARCTIC UNIVERSITY OF NORWAY

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

2016-2017

Naslov programa: Treningi starševstva “Neverjetna leta”

Razpis: Javni razpis za sofinanciranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam, mladostnikom oziroma njihovim družinam v letu 2016 in 2017

Skupna vrednost financiranja: 16.000,00 EUR

Izvajalec:

 • JAVNI ZAVOD MALA ULICA – CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI

2018-2020

Naslov programa: Treningi starševstva “Neverjetna leta”

Razpis: Javni razpis za financiranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam v letih 2018-2020

Skupna vrednost financiranja: 27.000,00 EUR

Izvajalec:

 • JAVNI ZAVOD MALA ULICA – CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE RS (2017-2019)

Januar 2017 – november 2019

Naslov programa: Neverjetna leta

Razpis: Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za leta 2017, 2018 in 2019

Sklop v okviru razpisa: Sklop 2: Programi krepitve duševnega zdravja

Področje v okviru sklopa 2: Programi krepitve duševnega zdravja

Skupna vrednost sofinanciranja: 329.746,40 EUR

Partnerji v projektu:

 • CENTER ZA SOCIALNO DELO AJDOVŠČINA
 • CENTER ZA SOCIALNO DELO RADOVLJICA
 • CENTER ZA SOCIALNO DELO RAVNE NA KOROŠKEM
 • JAVNI ZAVOD MALA ULICA – CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI
 • SLUŽBA ZA OTROŠKO PSIHIATRIJO NA PEDIATRIČNI KLINIKI UKC LJUBLJANA
 • SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE LJUBLJANA
 • VRTEC VELENJE
 • ZDRAVSTVENI DOM CELJE
 • ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE RS (2019-2022)

November 2019 – november 2022

Naslov programa: Neverjetna leta

Razpis: Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022

Sklop v okviru razpisa: Sklop 2: Programi krepitve duševnega zdravja

Področje v okviru sklopa 2: Področje A: Programi krepitve duševnega zdravja

Skupna vrednost programa: 322.768,08 EUR

Skupna vrednost sofinanciranja: 306.629,68 EUR

Partnerji v projektu:

 • JAVNI ZAVOD MALA ULICA – CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI
 • SLUŽBA ZA OTROŠKO PSIHIATRIJO NA PEDIATRIČNI KLINIKI UKC LJUBLJANA
 • ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE
 • ZDRAVSTVENI DOM OSNOVNO VARSTVO NOVA GORICA
 • ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
 • CENTER ZA SOCIALNO DELO GORENJSKA
 • CENTER ZA SOCIALNO DELO SEVERNA PRIMORSKA
 • CENTER ZA SOCIALNO DELO KOROŠKA
 • SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE LJUBLJANA
 • SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE MARIBOR