Mediji

Objave v medijih ter informacije in materiali za medije


Gradivo za novinarje

NOVINARSKA KONFERENCA OB UVRSTITVI PROGRAMA NEVERJETNA LETA MED PROGRAME KREPITVE DUŠEVNEGA ZDRAVJA, KI JIH SOFINANCIRA MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE RS, Ljubljana, 9. 1. 2018                                                                                                                                                                                                                       

PROGRAM NEVERJETNA LETA
 • Program Neverjetna leta je dokazano učinkovit program za preprečevanje in zgodnjo obravnavo vedenjskih težav otrok.
 • V več kot 50 kontroliranih randomiziranih raziskavah se je pokazal kot tako kratkoročno kot tudi dolgoročno klinično in stroškovno učinkovit. V mednarodni strokovni javnosti je prepoznan kot program z največ dokazi o učinkovitosti v zmanjševanju vedenjskih težav otrok ter vzpodbujanju njihovega čustvenega in socialnega razvoja (Cochrane review, 2012) in se je izvajal ali pa se še vedno izvaja v več kot 30 državah na svetu.
 • Deluje preventivno in preprečuje pojav vedenjskih težav pri otrocih, v veliko pomoč pa je tudi staršem otrok, ki kažejo zametke vedenjskih težav, otrok z motnjami pozornosti ter otrok z že izraženimi vedenjskimi težavami. Hkrati pomaga pri razvoju otrokovih socialnih in čustvenih kompetenc, čustvene regulacije in sposobnosti za učinkovito reševanje problemov.
 • Septembra 2017 je program Neverjetna leta Ministrstvo za zdravje RS uvrstilo med programe krepitve duševnega zdravja, ki jih omenjeno ministrstvo sofinancira, kar predstavlja pomemben mejnik njegove implementacije v slovenski prostor. Pred tem se je program Neverjetna leta v Sloveniji od marca 2015 do oktobra 2016 pilotno izvajal s pomočjo finančne podpore Norveškega finančnega mehanizma.
 • Program Neverjetna leta dokazano zmanjšuje slabo ravnanje staršev z otroki in krepi veščine pozitivnega starševstva, zmanjšuje vedenjske težave otrok, povečuje otrokove socialne kompetence, čustveno regulacijo in sposobnost učinkovitega reševanja težav.
 • Do danes je bilo v program Neverjetna leta vključenih že več kot 400 staršev, v času sofinanciranja programa s strani Ministrstva za zdravje RS pa bomo predvidoma dosegli še dodatnih 300 staršev in do 600 otrok.
ZAKAJ V SLOVENIJI POTREBUJEMO PROGRAM NEVERJETNA LETA?
 • V Evropski uniji že nekaj časa beležimo porast duševnih motenj med otroki in mladostniki. Težave v duševnem zdravju, psihosocialne in čustvene stiske, razdiralno ali agresivno vedenje kaže od 10 do 15 odstotkov otrok in okoli 20 odstotkov mladih.
 • Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je okoli 23 odstotkov otrok v Evropi izpostavljenih fizični, slabih 30 odstotkov pa čustveni zlorabi.
 • Slabo ravnanje z otroki, odraščanje v slabih socialno-ekonomskih razmerah ter vedenjske in učne težave otrok imajo dokazan dolgoročen vpliv na kasnejše psihično in fizično zdravstveno stanje, socialne in čustvene kompetence, učno in zaposlitveno uspešnost, celo na tvegane oblike spolnosti in kriminaliteto.
 • Svetovna zdravstvena organizacija države poziva k implementaciji in uporabi programov za dokazano učinkovite zgodnje intervencije. To so programi, ki staršem pomagajo pri krepitvi njihovih starševskih kompetenc in ustvarjanju pozitivnih odnosov z otroki ter jih učijo, kako poskrbeti za zdrav čustveni in socialni razvoj svojih otrok.
 • Svetovna zdravstvena organizacija opozarja tudi, da so ti programi dokazano stroškovno učinkoviti, da so doprinos k prekinitvi t. i. kroga revščine in deprivilegiranosti ter pomemben korak pri preprečevanju zlorab in zanemarjanja otrok. (European report on preventing child maltreatment, 2013)
 • Trud, ki ga v implementacijo tovrstnega programa v slovenski prostor vlaga ekipa Neverjetnih let,  je že prepoznan tudi s strani mednarodne javnosti, saj je strokovna vodja programa Neverjetna leta dr. Marija Anderluh junija 2017 na povabilo WHO regionalne pisarne za Evropo na delavnici za nordijske in baltske države z naslovom The prevention of child maltreatment: strengthening intersectorial working predstavila izkušnje, ki smo jih z uvajanjem programov starševstva Neverjetna leta v zadnjih letih pridobili v Sloveniji.
TRENINGI STARŠEVSTVA NEVERJETNA LETA
 • Program Neverjetna leta je serija samostojnih, a medsebojno dopolnjujočih se programov za starše, otroke in učitelje, pri čemer osnovni program predstavljajo t.i. treningi starševstva, namenjeni staršem predšolskih otrok. V Sloveniji trenutno izvajamo le treninge starševstva za starše predšolskih otrok in program za otroke, imenovan Dino šola.
 • Treningi starševstva obsegajo 16-18 tedenskih 2-2.5 urnih srečanj staršev, ki jih vodi voditeljski par. Starši preko izmenjave mnenj in stališč, ogledov in analize učnih video posnetkov, skupnih vaj ter domačih aktivnosti osvajajo in izboljšujejo svoje starševske veščine.  Glavnina programa je usmerjena v krepitev pozitivnega odnosa s svojim otrokom, pri čemer se starše spodbuja k usmerjanju pozornosti na otrokova pozitivna vedenja, k vsakodnevni igri z otrokom, uporabi pohval, vpeljevanju dnevnih rutin ter spreminjanju načinov podajanja zahtev, s čimer prihaja do utrjevanja pozitivnega vedenja otrok. Poleg tega program starše opremi tudi z učinkovitimi strategijami, ki jih lahko uporabijo ob pojavu neželenega vedenja otrok.
 • Program, namenjen otrokom, temelji na istih teoretičnih izhodiščih kot program za starše, poudarek pa je zlasti na čustvenem opismenjevanju otrok, na povečanju njihove sposobnosti za reševanje problemov in krepitvi socialnih veščin.
KAJ O TRENINGIH STARŠEVSTVA PRAVIJO NJIHOVI UDELEŽENCI?

»Program je časovno zahteven in od posameznika zahteva veliko truda. Kot rezultat pa sem dobila dva samostojna otroka, ki imata bolj samozavestno mati, vsaj kar se tiče vzgoje. Postala sem mati, ki se aktivno igra in skozi igro uči otroke. Mati, ki razume, da otroci ne poznajo svojih čustev in tesnobe, ter jim pokaže, da to tudi sama doživlja, ter jih nauči, kako se lahko pomirijo. Mati, ki ceni vztrajnost in ki ve, da se vsega da naučiti.« (Maja, udeleženka treningov starševstva na Mali ulici)

SOFINANCIRANJE PROGRAMA NEVERJETNA LETA S STRANI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE
 • Septembra 2017 je program Neverjetna leta Ministrstvo za zdravje RS uvrstilo med programe krepitve duševnega zdravja, ki jih omenjeno ministrstvo sofinancira, kar predstavlja pomemben mejnik implementacije programa Neverjetna leta v slovenski prostor.
 • Sofinanciranje programa s strani Ministrstva za zdravje RS se nanaša na čas od januarja 2017 do novembra 2019.
 • Vrednost sofinanciranja znaša 329.746,40 EUR.
 • V programu sodeluje 9 partnerskih organizacij:
  • Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine v Ljubljani,
  • Služba za otroško psihiatrijo na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana,
  • Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,
  • Vrtec Velenje,
  • Center za socialno delo Ajdovščina,
  • Center za socialno delo Radovljica,
  • Center za socialno delo Ravne na Koroškem,
  • Zdravstveni dom Celje,
  • Zdravstveni dom osnovno varstvo Nova Gorica.
 • V času sofinanciranja programa s strani Ministrstva za zdravje RS bomo izvedli 27 skupin treningov starševstva Neverjetna leta in 2 skupini programa za otroke Dino šola.
 • S pomočjo finančne podpore ministrstva se bo do novembra 2019 v program tako predvidoma lahko vključilo okoli 300 družin, kar pomeni do 600 otrok.